Cumulative Update 52 für NAV 2013

12. Juli 2017 10:13

Cumulative Update 52 for Microsoft Dynamics NAV 2013

MSDN-Blogeintrag
Cumulative Update 52 for Microsoft Dynamics NAV 2013 has been released

Im Downloadcenter
Cumulative Update 52 for Microsoft Dynamics NAV 2013